De tyske teologers memorandum

februar 2011

Das Memorandum der deutschen Theologen

Februar 2011

 

 

Den indflydelsesrige tyske avis”Süddeutsche Zeitung” bragte den 3. februar 2011 et memorandum, underskrevet af 143 katolske teologer. VEOK har udsendt det i dansk oversættelse (ved Carly Majholm). Det efterfølges af den tyske originaltekst.

 

 

Teologernes memorandum ”Kirke 2011: Et nødvendigt opbrud”

 

Der er nu gået godt et år, siden tilfælde af præsters og ordensfolks seksuelle misbrug af børn og unge på Canisius Gymnasiet i Berlin blev offentligt kendt. Der fulgte et år, i hvilket den katolske kirke i Tyskland er blevet bragt ud i en krise uden fortilfælde. Det billede, der viser sig i dag, er dobbelttydigt: Meget er blevet påbegyndt for at tage sig af ofrene, bearbejde uretten og komme på sporet af årsagerne til misbrugene, fortielserne og dobbeltmoralen i egne rækker.

 

Efter det første chok har mange ansvarsbevidste kristne med eller uden embede i kirken nået til den erkendelse, at der er behov for gennemgribende reformer. Opfordringen til en åben dialog om magt- og kommunikationsstrukturer, om udformningen af det kirkelige embede og de troendes deltagelse i beslutningsprocesserne, om moral og seksualitet har vakt forventninger, men også ængstelser: Vil denne måske sidste chance for et opbrud fra lammelse og resignation blive forspildt ved forhaling eller nedtaling af krisen? Uroen, som en åben dialog uden tabuer skaber, passer ikke alle, især ikke når der forestår et pavebesøg. Men alternativet: Gravens stilhed, når de sidste håb er blevet slukket, kan der slet ikke være tale om.

 

Den dybe krise i vor kirke kræver, at man også tager fat på de problemer, som ved første blik ikke umiddelbart har noget at gøre med misbrugsskandalerne og deres hemmeligholdelse gennem årtier. Som teologiprofessorer har vi ikke længere lov til at tie. Vi føler ansvar for at medvirke til en ægte og ny begyndelse: 2011 må blive et opbruddets år i kirken. I det forgangne år trådte så mange kristne som aldrig før ud af den katolske kirke. De opsagde deres tilslutning til kirkens ledelse eller privatiserede deres trosliv for at beskytte sig mod institutionen. Kirken må forstå disse tegn og selv bryde ud af forkrøblede strukturer for at genvinde en ny livskraft og troværdighed.

 

Fornyelse af kirkelige strukturer vil ikke lykkes ved ængsteligt at skille sig fra samfundet, men kun ved at have mod til selvkritik og til at acceptere kritiske impulser – også dem, der kommer udefra. Det hører til det, vi lærte sidste år: Misbrugskrisen ville ikke være blevet så grundig behandlet uden offentlighedens kritiske indblanding. Kun ved en åben kommunikation kan kirken genvinde tilliden. Kun når kirkens selvopfattelse og de andres opfattelse af kirken ikke kolliderer, vil kirken være troværdig. Vi henvender os til alle, som endnu ikke har opgivet at håbet om en ny begyndelse i kirken og derfor går ind for en ny begyndelse. Vi tager de signaler om opbrud og dialog til os, som nogle biskopper i de seneste måneder har fremsat i taler, prædikener og interviews.

 

Kirken er ikke et mål i sig selv. Dens opgave er at forkynde Jesu Kristi befriende og elskende Gud for alle mennesker. Det kan den kun gøre, når den selv er stedet og et troværdigt vidne om evangeliets frihedsbudskab. Dens tale og handlinger, dens regler og strukturer – hele dens omgang med mennesker inden for og uden for kirken – er underlagt kravet om at anerkende og fremme den frihed, som er givet mennesket som Guds skabning. Ubetinget respekt for ethvert menneske, agtelse for samvittighedens frihed, arbejde for ret og retfærdighed, solidaritet med de fattige og nødlidende, det er teologisk grundlæggende normer, som er pålagt kirken som en forpligtelse ifølge evangelierne. Derved bliver kærligheden til Gud og til næsten konkret.

 

Denne orientering mod det bibelske frihedsbudskab står i et differentieret forhold til det moderne samfund. I mange henseender er samfundet forud for kirken, når det drejer sig om at anerkende den enkeltes frihed, myndighed og ansvar. Her kan kirken tage ved lære, og det har Det andet Vatikankoncil allerede påpeget. I andre henseender er kritik af samfundet i evangeliernes ånd ikke til at komme uden om, f.eks. når mennesker kun vurderes efter deres præstationer, hvor gensidig solidaritet trædes under fode eller menneskeværdigheden ikke respekteres.

 

I alle tilfælde gælder det imidlertid, at evangeliets frihedsbudskab danner normen for en troværdig kirke, for dens handlinger og sociale holdning. De konkrete udfordringer, som kirken må forholde sig til, er på ingen måde nye. Ikke desto mindre er fremtidsrettede reformer næppe til at få øje på. Den åbne dialog herom må føres på følgende områder:

 

1. Strukturer for medvirken

På alle områder af det kirkelige liv er de troende medvirken en test for troværdigheden af evangeliets frihedsbudskab. Ifølge det gamle retsprincip: ”Hvad der angår alle, skal besluttes af alle”, er der behov for flere synodale strukturer på alle kirkens områder. De troende må medvirke ved besættelsen af vigtige embeder (biskopper, sognepræster). Det, der kan besluttes lokalt, skal besluttes lokalt. Beslutningerne må være gennemskuelige.

 

2. Menighederne

Kristne menigheder skal være steder, hvor mennesker deler åndelige og materielle goder med hinanden. Men som det er i øjeblikket, eroderer det fælles liv. Som følge af præstemanglen konstrueres stadig større forvaltningsenheder - mega-sogne -, i hvilke nærhed og sammenhold næppe længere kan opleves. Historisk identitet og sociale netværk, der er vokset frem, bliver opgivet. Præsterne bliver overbebyrdede og udbrændte. De troende bliver borte, når man ikke tør betro dem at have medansvar for og efter demokratiske strukturer at have del i menighedernes ledelse. Det kirkelige embede må tjene menighedens liv – og ikke omvendt. Kirken har også brug for gifte præster og kvinder i de kirkelige embeder.

 

3. Retskulturen

Anerkendelse af ethvert menneskes værdighed og frihed viser sig netop ved, at konflikter får en fair behandling og løses med gensidig respekt. Kirkelig ret fortjener kun dette navn, når de troende kan gøre deres ret gældende. Retsbeskyttelsen og retskulturen i kirken er det tvingende nødvendigt at forbedre. Et første skridt i den retning er opbygning af et juridisk organ, der tager sig af den kirkelige forvaltning. 

 

4. Samvittighedsfrihed

Respekt for den individuelle samvittighed betyder at have tillid til menneskets evne til at træffe beslutninger og bære ansvar. At støtte denne evne er også kirkens opgave, og den må ikke udvikle sig til et formynderi. At gøre alvor heraf gælder især på områder vedrørende de personlige livsbeslutninger og de individuelle livsformer. Kirkens høje værdsættelse af ægteskabet og den ikke-ægteskabelige livsform sættes der ikke spørgsmålstegn ved. Men det kræver ikke, at de mennesker udelukkes, som ansvarsbevidst lever i et kærligt, trofast og gensidigt omsorgfuldt partnerskab med en af samme køn, eller som efter en skilsmisse har giftet sig igen.

 

5. Forsoning

Solidaritet med ’synderne’ forudsætter, at synden i egne rækker bliver taget alvorligt. Selvretfærdig moralsk rigorisme passer sig ikke for kirken. Kirken kan ikke prædike forsoning med Gud uden selv ved sine egne handlinger at skabe forudsætningen for forsoning med dem, som kirken har forsyndet sig imod ved overgreb, ved ikke at skaffe dem ret, ved at fordreje det bibelske frihedsbudskab til en rigorøs moral uden barmhjertighed.

 

6. Gudstjeneste

Liturgien lever af den aktive deltagelse af alle troende. Nutidens erfaringer og udtryksformer må finde deres plads i liturgien. Gudstjenesten må ikke få lov til at stivne i traditionalisme. Kulturel mangfoldighed er en berigelse for det liturgiske liv og harmonerer ikke godt med tendenserne til en centraliseret ensretning. Kun når fejringen af troen optager konkrete livssituationer, kan kirkens budskab nå ud til mennesker.

 

Den begyndende kirkelige dialog-proces kan føre til befrielse og opbrud, når alle deltagere er parate til at tage fat på de påtrængende problemer. Det drejer sig om ved en fri og fair udveksling af argumenter at søge efter løsninger, som kan føre kirken ud af dens lammende selvoptagethed. Det sidste års storm bør ikke efterfølges af ro! I den aktuelle situation vil det kun blive gravens stilhed. Angst har aldrig været en god rådgiver i krisetider. Evangeliet opfordrer kristne af begge køn til modigt at se fremtiden i øjnene og – med Jesu ord – gå på vandet som Peter: ”Hvorfor er I så bange? Er jeres tro da så lille?”

 

 

Memorandum der Theologen "Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch"

 

Gut ein Jahr ist vergangen, seit am Berliner Canisius-Kolleg Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Priester und Ordensleute öffentlich gemacht wurden. Es folgte ein Jahr, das die katholische Kirche in Deutschland in eine beispiellose Krise gestürzt hat.

 

Das Bild, das sich heute zeigt, ist zwiespältig: Vieles ist begonnen worden, um den Opfern gerecht zu werden, Unrecht aufzuarbeiten und den Ursachen von Missbrauch, Verschweigen und Doppelmoral in den eigenen Reihen auf die Spur zu kommen. Bei vielen verantwortlichen Christinnen und Christen mit und ohne Amt ist nach anfänglichem Entsetzen die Einsicht gewachsen, dass tief greifende Reformen notwendig sind.

 

Der Aufruf zu einem offenen Dialog über Macht- und Kommunikationsstrukturen, über die Gestalt des kirchlichen Amtes und die Beteiligung der Gläubigen an der Verantwortung, über Moral und Sexualität hat Erwartungen, aber auch Befürchtungen geweckt: Wird die vielleicht letzte Chance zu einem Aufbruch aus Lähmung und Resignation durch Aussitzen oder Kleinreden der Krise verspielt? Die Unruhe eines offenen Dialogs ohne Tabus ist nicht allen geheuer, schon gar nicht wenn ein Papstbesuch bevorsteht. Aber die Alternative: Grabesruhe, weil die letzten Hoffnungen zunichte gemacht wurden, kann es erst recht nicht sein.

 

Die tiefe Krise unserer Kirche fordert, auch jene Probleme anzusprechen, die auf den ersten Blick nicht unmittelbar etwas mit dem Missbrauchsskandal und seiner jahrzehntelangen Vertuschung zu tun haben. Als Theologieprofessorinnen und -professoren dürfen wir nicht länger schweigen.

 

Wir sehen uns in der Verantwortung, zu einem echten Neuanfang

beizutragen: 2011 muss ein Jahr des Aufbruchs für die Kirche werden. Im vergangenen Jahr sind so viele Christen wie nie zuvor aus der katholischen Kirche ausgezogen; sie haben der Kirchenleitung ihre Gefolgschaft gekündigt oder haben ihr Glaubensleben privatisiert, um es vor der Institution zu schützen. Die Kirche muss diese Zeichen verstehen und selbst aus verknöcherten Strukturen ausziehen, um neue Lebenskraft und Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen.

 

Die Erneuerung kirchlicher Strukturen wird nicht in ängstlicher Abschottung von der Gesellschaft gelingen, sondern nur mit dem Mut zur Selbstkritik und zur Annahme kritischer Impulse - auch von außen. Das gehört zu den Lektionen des letzten Jahres: Die Missbrauchskrise wäre nicht so entschieden bearbeitet worden ohne die kritische Begleitung durch die Öffentlichkeit. Nur durch offene Kommunikation kann die Kirche Vertrauen zurückgewinnen. Nur wenn Selbst- und Fremdbild der Kirche nicht auseinanderklaffen, wird sie glaubwürdig sein. Wir wenden uns an alle, die es noch nicht aufgegeben haben, auf einen Neuanfang in der Kirche zu hoffen und sich dafür einzusetzen. Signale zu Aufbruch und Dialog, die einige Bischöfe während der letzten Monate in Reden, Predigten und Interviews gesetzt haben, greifen wir auf.

 

Die Kirche ist kein Selbstzweck. Sie hat den Auftrag, den befreienden und liebenden Gott Jesu Christi allen Menschen zu verkünden. Das kann sie nur, wenn sie selbst ein Ort und eine glaubwürdige Zeugin der Freiheitsbotschaft des Evangeliums ist. Ihr Reden und Handeln, ihre Regeln und Strukturen - ihr ganzer Umgang mit den Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche - stehen unter dem Anspruch, die Freiheit der Menschen als Geschöpfe Gottes anzuerkennen und zu fördern. Unbedingter Respekt vor jeder menschlichen Person, Achtung vor der Freiheit des Gewissens, Einsatz für Recht und Gerechtigkeit, Solidarität mit den Armen und Bedrängten: Das sind theologisch grundlegende Maßstäbe, die sich aus der Verpflichtung der Kirche auf das Evangelium ergeben. Darin wird die Liebe zu Gott und zum Nächsten konkret.

 

Die Orientierung an der biblischen Freiheitsbotschaft schließt ein differenziertes Verhältnis zur modernen Gesellschaft ein: In mancher Hinsicht ist sie der Kirche voraus, wenn es um die Anerkennung von Freiheit, Mündigkeit und Verantwortung der Einzelnen geht; davon kann die Kirche lernen, wie schon das Zweite Vatikanische Konzil betont hat. In anderer Hinsicht ist Kritik aus dem Geist des Evangeliums an dieser Gesellschaft unabdingbar, etwa wo Menschen nur nach ihrer Leistung beurteilt werden, wo wechselseitige Solidarität unter die Räder kommt oder die Würde des Menschen missachtet wird.

 

In jedem Fall aber gilt: Die Freiheitsbotschaft des Evangeliums bildet den Maßstab für eine glaubwürdige Kirche, für ihr Handeln und ihre Sozialgestalt. Die konkreten Herausforderungen, denen sich die Kirche stellen muss, sind keineswegs neu. Zukunftsweisende Reformen lassen sich trotzdem kaum erkennen. Der offene Dialog darüber muss in folgenden Handlungsfeldern geführt werden.

 

1. Strukturen der Beteiligung

In allen Feldern des kirchlichen Lebens ist die Beteiligung der Gläubigen ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Freiheitsbotschaft des Evangeliums. Gemäß dem alten Rechtsprinzip "Was alle angeht, soll von allen entschieden werden" braucht es mehr synodale Strukturen auf allen Ebenen der Kirche. Die Gläubigen sind an der Bestellung wichtiger Amtsträger (Bischof, Pfarrer) zu beteiligen. Was vor Ort entschieden werden kann, soll dort entschieden werden. Entscheidungen müssen transparent sein.

 

2. Gemeinde

Christliche Gemeinden sollen Orte sein, an denen Menschen geistliche und materielle Güter miteinander teilen. Aber gegenwärtig erodiert das gemeindliche Leben. Unter dem Druck des Priestermangels werden immer größere Verwaltungseinheiten - "XXL-Pfarren" - konstruiert, in denen Nähe und Zugehörigkeit kaum mehr erfahren werden können. Historische Identitäten und gewachsene soziale Netze werden aufgegeben. Priester werden "verheizt" und brennen aus. Gläubige bleiben fern, wenn ihnen nicht zugetraut wird, Mitverantwortung zu übernehmen und sich in demokratischeren Strukturen an der Leitung ihrer Gemeinde zu beteiligen. Das kirchliche Amt muss dem Leben der Gemeinden dienen - nicht umgekehrt. Die Kirche braucht auch verheiratete Priester und Frauen im kirchlichen Amt.

 

3. Rechtskultur

Die Anerkennung von Würde und Freiheit jedes Menschen zeigt sich gerade dann, wenn Konflikte fair und mit gegenseitigem Respekt ausgetragen werden. Kirchliches Recht verdient diesen Namen nur, wenn die Gläubigen ihre Rechte tatsächlich geltend machen können. Rechtsschutz und Rechtskultur in der Kirche müssen dringend verbessert werden; ein erster Schritt dazu ist der Aufbau einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit.

 

4. Gewissensfreiheit

Der Respekt vor dem individuellen Gewissen bedeutet, Vertrauen in die Entscheidungs- und Verantwortungsfähigkeit der Menschen zu setzen. Diese Fähigkeit zu unterstützen, ist auch Aufgabe der Kirche; sie darf aber nicht in Bevormundung umschlagen. Damit ernst zu machen, betrifft besonders den Bereich persönlicher Lebensentscheidungen und individueller Lebensformen. Die kirchliche Hochschätzung der Ehe und der ehelosen Lebensform steht außer Frage. Aber sie gebietet nicht, Menschen auszuschließen, die Liebe, Treue und gegenseitige Sorge in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder als wiederverheiratete Geschiedene verantwortlich leben.

 

5. Versöhnung

Solidarität mit den "Sündern" setzt voraus, die Sünde in den eigenen Reihen ernst zu nehmen. Selbstgerechter moralischer Rigorismus steht der Kirche nicht gut an. Die Kirche kann nicht Versöhnung mit Gott predigen, ohne selbst in ihrem eigenen Handeln die Voraussetzung zur Versöhnung mit denen zu schaffen, an denen sie schuldig geworden ist: durch Gewalt, durch die Vorenthaltung von Recht, durch die Verkehrung der biblischen Freiheitsbotschaft in eine rigorose Moral ohne Barmherzigkeit.

 

6. Gottesdienst

Die Liturgie lebt von der aktiven Teilnahme aller Gläubigen. Erfahrungen und Ausdrucksformen der Gegenwart müssen in ihr einen Platz haben. Der Gottesdienst darf nicht in Traditionalismus erstarren. Kulturelle Vielfalt bereichert das gottesdienstliche Leben und verträgt sich nicht mit Tendenzen zur zentralistischen Vereinheitlichung. Nur wenn die Feier des Glaubens konkrete Lebenssituationen aufnimmt, wird die kirchliche Botschaft die Menschen erreichen.

 

Der begonnene kirchliche Dialogprozess kann zu Befreiung und Aufbruch führen, wenn alle Beteiligten bereit sind, die drängenden Fragen anzugehen. Es gilt, im freien und fairen Austausch von Argumenten nach Lösungen zu suchen, die die Kirche aus ihrer lähmenden Selbstbeschäftigung herausführen. Dem Sturm des letzten Jahres darf keine Ruhe folgen! In der gegenwärtigen Lage könnte das nur Grabesruhe sein. Angst war noch nie ein guter Ratgeber in Zeiten der Krise. Christinnen und Christen sind vom Evangelium dazu aufgefordert, mit Mut in die Zukunft zu blicken und - auf Jesu Wort hin - wie Petrus übers Wasser zu gehen: "Warum habt ihr solche Angst? Ist euer Glaube so klein?"